Životopis Jána Kalinčiaka

Ján Kalinčiak sa narodil dňa 10. augusta 1822 v obci Horné Záturčie, vtedy patriacej pod správu Turčianskej stolice. Jeho otec, taktiež Ján Kalinčiak, bol evanjelický farár. Starý otec pochádzajúci z Párnice za svojej mladosti študoval filozofiu. Neskôr sa stal učiteľom a pôsobil najprv v Paludzi na Liptove a neskôr v Turčianskom Svätom Martine. Ako mladý muž v najlepších rokoch podľahol horúčke a zanechal svojho syna ako deväťročnú chudobnú sirotu. Tieto fakty urobili z neho ubitého a celému svetu vôľu hľadajúceho človeka, čo veľmi ovplyvnilo výchovu jeho syna Jána.

         Matka Jána Kalinčiaka, Terézia Ruttkay, pochádzala zo starej zemianskej rodiny. Často a veľmi rada rozprávala svojmu synovi o svojich rodinných pomeroch a o pomeroch zemianstva vôbec. Medzi jej obľúbené činnosti patrilo uchovávanie listín celej rodiny. Kedykoľvek chcel niekto z jej rodiny vedieť niečo o svojej príbuznosti, vždy sa obracal k nej o pomoc „ona potom písavala celé genealógie, bo bola celý advokát a rozumela dobre i po latinsky.“ 1)

         Kalinčiak sa za svojho detstva často zdržiaval vo Vrútkach pri starej mame, ktorá ho cvičila v kortešských cnostiach a pomáhala mu vcítiť sa do spôsobu zmýšľania vtedajšieho zemianstva.

         Jeho matka tým, že podávala informácie takmer o všetkých rodinách v stolici a národnými povesťami ustavične zušľachťovala detinstvo svojho syna. Veľmi rada čítavala a to hlboko do noci.
Ján Kalinčiak starší, jeho otec, tak ako to robia aj otcovia dnes hoci v iných situáciách, brával svojho syna, kdekoľvek išiel s cieľom vybaviť alebo odbaviť úradné veci. A tak sa Ján Kalinčiak už ako chlapec pravidelne zúčastňoval rôznorodých hostín a kermešov v Dražkovciach, Záborí či vo Vrútkach. Okrem toho mu otec ustavične rozprával o veľkých mužoch z histórie, ako boli Ježiš Kristus, Alexander Veľký alebo Napoleon.

         Tým, že mu otec predkladal veľké ideály, zrodila sa v jeho hlave túžba byť vojakom: „Vojak! Ale nie na zemi, lež na mori, lebo tam utekať nemožno.“ 2)

         Ján Kalinčiak sa vyznačoval jednou charakteristickou vlastnosťou, o ktorej neskôr sám povedal: „Bola to už v chlapčenstve mojom vlastnosť nikdy nedopustiť, aby sa komu krivda stala.“ 3) To sa prejavovalo, keď čítaval Trojanskú vojnu od Krameriusa, či Komenského históriu O protivenstvích cirkvě alebo Vita Mathiae Bahil. V týchto dielach vždy stál na strane slabších a takto to obhajoval: „…že nie je žiadne majstrovstvo s behom rieky napred pokračovať, ale že väčšia sila požaduje sa oproti mocnému vplyvu času, a to, čo sa všeobecne zatracuje a odsudzuje, zastávať.“ 4)

         Roku 1831 počas rozmáhajúcej sa cholery jeho otec dostal lepšiu faru vo Svätom Jáne na Liptove a tak sa tam celá rodina Kalinčiakových presťahovala. Vtedy mal Ján Kalinčiak deväť rokov.

         Už počas pobytu v Záturčí malý Ján chodil do dedinskej školy, kde ho učil učiteľ Puchor, neskôr v Necpaloch sa o jeho výchovu staral Hulej a tretí učiteľ, na ktorého Kalinčiak spomínal celý život bol učiteľ Ján Chalupka (známy dramatik) vo Svätom Jáne, ktorý bol známy palicovým mastením svojich žiakov. Týmito slovami označil tú školu: „Naša škola bola hotová jatka!“ 5)

         Po skončení svätojánskej školy Kalinčiak a jeho spolužiaci šli študovať na turčiansko-liptovskú akadémiu, v tých časoch do Gemera, kde sa učili hlavne maďarský jazyk. Vtedy sa Kalinčiak modlieval Otčenáš už v piatich jazykoch: v gréčtine, latinčine, nemčine, maďarčine a v slovenčine. Počas dvojročného pobytu v Gemeri, kde vychodil tretiu a štvrtú gymnaziálnu triedu ho učil Jozef Dlhányi, učiteľ, „ktorý sa nikdy nebál, že mu panstvo odpadne, alebo ako sa to po školsky vraví, že autoritu stratí, keď chlapcovi prívetivú tvár ukáže!“ 6)Takéto správanie na Kalinčiaka pozitívne pôsobilo a na dlhé roky sa v ňom zakorenilo.

        V roku 1836 začal štúdia v Levoči s cieľom zdokonaliť sa v nemčine. Pobudol tam tri roky a za ten čas študoval humanizmus a prvý beh filozofický. Počas tohoto pobytu sa v Kalinčiakovi vzbudilo národné povedomie a začalo sa v ňom naplno rozvíjať. Učil sa aj po poľsky, prvom slovanskom nárečí okrem češtiny.

         Neskôr v roku 1839 začal štúdiá v Bratislave, vtedajšom Prešporku. Po skončení druhého filozofického, prvého juridického a dvojročného teologického kurzu „dostal chuť k stavu učiteľskému.“ 7)K tomuto rozhodnutiu ho primälo hlavne správanie jeho učiteľa a neskôr kolegu Nemca Schroera, ktorého pokladal za najväčšieho humanistu práve tým, že „vychoval práve tak šľachetných Maďarov ako i Slovákov!“ 8)Tento muž býval často chorľavý a preto v rokoch 1842/43 Kalinčiak od neho prevzal v humanitných triedach grécko-rímsku históriu, starožitnosti a latinčinu a toto prednášal takmer celý rok. Dvakrát týždenne odovzdával svoje 
Ján Kalinčiak
                                                                                                            Reštavrácia                                                               

                                                        -12-
písomné práce ako každý študent a potom ich v Ústave pred všetkými študentmi čítal a spolu to rozoberali a kritizovali. V tomto období začal aj samostatne tvoriť. Podnietený povesťami Čajkovského sa pokúsil o prvé povesti. Boli to Bozkovci, Matúš Trenčiansky, Stará matka a Lenka Turzovna. Za tieto literárne snahy bol v roku 1843 spolu s Palkovičom, Štúrom a Franciscim predvolaný pred tribunál zložený z Prónayho, Kossutha, Bajcsiho a ďalších. Tam sa im ušlo tvrdej kritiky, Kalinčiakovi hlavne za Bozkovcov.

         V októbri roku 1843 sa odobral študovať na univerzitu do Halle. Až od roku 1845 tam počúval štúdia v reči sanskritskej, staronemeckej a gótskej a taktiež študoval teológiu a dejiny staroveku. Spriatelil sa tu s Andrejom Sládkovičom a Jánom Gáberom.
      

          Po založení Štúrových novín sa mal stať spolupracovníkom, ale ako sám hovorí: „neznám prečo, upadol som zrazu do neľúbosti Štúrovi, i prepustil ma a nechcel ma viacej.“ 9) Príčina tejto roztržky nebola dodnes vysvetlená. Ale istú rolu tu hrala aj Kalinčiakova láska k dcére jeho bývalého profesora Márii Schroerovej, ktorá sa preňho skončila veľkým sklamaním.
Po príchode z Nemecka strávil roky 1845 a 1846 u Landerera (horského radcu) na Vindšachte pri Štiavnici, kde napísal zopár povestí. Po ročnom pobyte vo Vindšachte prežil prvú zimu od svojho detstva v rodnom dome so svojou rodinou. Táto radosť však netrvala dlho. Od Štúra dostal list, v ktorom ho povolal do Modry, aby zastúpil jeho brata Karola v profesúre a tak 6. novembra 1846 bol vyvolený za profesora filozofie a gymnaziálneho rektora. Život v Modre označil Kalinčiak ako najšťastlivejší. Práve tu sa na život a na smrť spriatelil so Štúrom, u ktorého po druhý raz padol do nemilosti, keď sa roku 1848 nezúčastnil revolúcie. No potom sa stal jeho opatrovateľom, dôverníkom a za pomoci iných ho aj pochoval. S priateľmi založil Kasíno slovenské, s povolením generála Gerstnera, ale krátko na to jeho zástupca generál Alemann im ho zakázal.

         Od roku 1847 vystupoval v maďarskej reči na dištriktuálnom konvente ev. superintendencie preddunajskej, od roku 1858 pôsobil ako vyslanec liptovského seniorátu, ale až od roku 1856 ako skutočný dištriktuálny notár vyššieuvedenej superintendencie.

         Po dvanásťročnom pobyte v Modre sa dňa 11. augusta 1858 stal dočasným riaditeľom evan. štátneho gymnázia v Sliezskom Tešíne, kde pôsobil až do predčasného penzionovania roku v 1869. Tento ústav ako jediné štátne evanjelické gymnázium v monarchii navštevovali Poliaci a okrem Nemcov a Čechov i hodne Slovákov. Kalinčiak sa ku všetkým správal tolerantne, legalizoval pôsobenie pôvodne tajného spolku slovanských študentov Slávia, ale nepripúšťal národnostné rozpory.
Po penzionovaní sa presťahoval do Martina, kde sa stal redaktorom literárneho mesačníka Orol. Tu pripravil prvé zväzky súborného vydania svojich prác. No skôr než mohol Kalinčiak naplno realizovať svoje redaktorské i spisovateľské zámery, ani nie päťdesiatročný 16.6.1871 v Martine zomrel, kde je aj pochovaný.